Strona główna » Spis treści

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW    13

CZĘŚĆ I. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ    15

1.  Pełna umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością           15

 1.1. Zmiany w treści umowy spółki   21

2.  Udziały...23

 2.1. Zbycie udziałów   24

 2.2. Umorzenie udziałów    25

 2.3. Księga udziałów    26

3. Lista wspólników    26

4. Decydujący głos prezesa zarządu spółki    26

5. Kwestia dopłat w spółce    27

6. Indywidualna kontrola wspólników    27

7. Przystąpienie wspólnika do spółki    28

8. Problem wyłączenia wspólnika    29

9. Wzór zgłoszenia spółki do rejestru    31

10. Urząd statystyczny    37

11. Rachunek bankowy    37

12. Urząd skarbowy    37

13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych    38

14. Zarząd spółki    38

 14.1. Powołanie członka zarządu spółki    38

 14.2. Okres powołania    38

 14.3. Wspólna lub indywidualna kadencja członków zarządu spółki...39

 14.4. Zawieszenie członka zarządu    41

 14.5. Odwołanie członka zarządu    42

 14.6. Rezygnacja członka zarządu    43

15.  Pełnomocnictwo    45

 15.1. Istota pełnomocnictwa    45

 15.2. Treść pełnomocnictwa    45

 15.3. Rodzaje pełnomocnictwa    45

 15.4. Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa    45

 15.5. Pełnomocnik    46

 15.6. Przekroczenie zakresu pełnomocnictwa lub działanie bez umocowania    46

16.  Prokura    48

 16.1. Istota prokury    48

 16.2. Rodzaje prokury    49

 16.3. Ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie prokury    49

 16.4. Odpowiedzialność prokurenta    50

17.  Stosunek dominacji    51

 17.1. Rodzaje dominacji    52

 17.2. Obowiązek zawiadomienia spółki o stosunku dominacji    52

18.  Zaliczka na dywidendę    53

19.  Zgromadzenie wspólników    54

 19.1. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników    55

 19.2. Zakres uprawnień wspólnika    56

 19.3. Ważność uchwał podjętych po terminie    56

 19.4. Regulamin zgromadzenia wspólników    58

20.  Kapitał zakładowy    62

 20.1. Podwyższenie kapitału zakładowego    63

 20.2. Obniżenie kapitału zakładowego    65

21.  Podział zysku    67

22.  Dopłaty    69

 22.1. Zwrot dopłat    71

23.  Umowa z inną spółką    72

24.  Rozwiązanie i likwidacja spółki    74

CZĘŚĆ II. DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY     77

1.  Umowa o pracę na czas nieokreślony    77

 1.1. Zasadnicza treść umowy    77

2.  Umowa o pracę na czas określony    79

3.  Umowa o pracę na okres próbny    81

4.  Umowa przedwstępna o pracę    83

 4.1. Cel umowy    83

 4.2. Kwestia odszkodowania    83

 4.3. Przedawnienie roszczeń    84

5.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia    86

 5.1. Istota rozwiązania umowy bez wypowiedzenia    86

 5.2. Przyczyny rozwiązania umowy    86

6.  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem    88

 6.1. Forma wypowiedzenia    88

7.  Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia    88

8.  Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę    90

9.  Umowa na zastępstwo    91

10.  Odpowiedzialność materialna pracownika    93

 10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej    93

 10.2. Przesłanki odpowiedzialności pracownika    94

  10.3. Odpowiedzialność pracownika i jej wyłączenie    94

 10.4. Kwestia zabezpieczenia wekslowego    94

 10.5. Wspólna odpowiedzialność materialna    95

11.  Świadectwo pracy    97

 11.1. Treść świadectwa pracy    97

 11.2. Terminy    97

 11.3. Odszkodowanie    98

12.  Kara porządkowa    100

 12.1. Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika    100

 12.2. Rodzaje kar    101

 12.3. Terminy    101

 12.4. Wysłuchanie pracownika    102

 12.5. Sprzeciw pracownika    102

13.  Potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę    103

 13.1. Istota potrąceń    103

 13.2. Zasady dokonywania potrąceń    104

14.  Regulamin pracy    105

CZĘŚĆ III. UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM       115

1.  Umowa sprzedaży udziałów    115

 1.1. Sprzedaż udziałów    115

 1.2. Forma zawarcia umowy    115

2.  Kontrakt menedżerski    118

 2.1. Istota kontraktu menedżerskiego    118

 2.2. Typy kontraktów menedżerskich    118

 2.3. Najważniejsze elementy kontraktu    118

3.  Przelew wierzytelności    122

 3.1. Istota przelewu wierzytelności    122

4.  Potrącenie    125

 4.1. Istota potrącenia    125

 4.2. Treść potrącenia    125

 4.3. Przesłanki potrącenia    126

 4.4. Jednoznaczność oświadczenia    126

5.  Oferta    128

 5.1. Istota oferty    128

 5.2. Związanie ofertą    128

 5.3. Odpowiedź na ofertę    128

 5.4. Zmiany w treści oferty    129

 5.5. Oferty składane drogą elektroniczną    129

6.  Umowa outsourcingu    131

 6.1. Istota umowy outsourcingu    131

 6.2. Odpowiedzialność    131

7.  Umowa sprzedaży    134

 7.1. Istotne elementy umowy    134

8.  Elementy umowy o charakterze dodatkowym    134

 8.1. Termin    134

 8.2. Warunek    134

 8.3. Zaliczka i zadatek    135

 8.4. Kara umowna    135

9.  Przedwstępna umowa sprzedaży    137

 9.1. Istota umowy przedwstępnej    137

 9.2. Treść umowy    137

 9.3. Forma zawarcia umowy    138

 9.4. Przedawnienie    138

10.  Umowa o dzieło    140

 10.1. Istota umowy o dzieło    140

 10.2. Wynagrodzenie    140

 10.3. Odpowiedzialność za wady dzieła    141

 10.4. Odstąpienie od umowy    141

 10.5. Przedawnienie roszczeń    141

11.  Umowa dzierżawy    144

 11.1. Istota umowy dzierżawy    144

 11.2. Obowiązki    144

12.  Najem lokalu    147

 12.1. Istota najmu    147

 12.2. Obowiązki wynajmującego    147

 12.3. Obowiązki najemcy    148

 12.4. Wynagrodzenie za korzystanie z lokalu    148

 12.5. Okres trwania umowy    148

 12.6. Prawo zastawu    149

13.  Użyczenie    154

 13.1. Istota umowy użyczenia    154

 13.2. Udział osoby trzeciej    155

 13.3. Obowiązki stron umowy    155

 13.4. Czas trwania umowy    155

 13.5. Przedawnienie roszczeń    156

14.  Pożyczka    158

 14.1. Istota pożyczki    158

 14.2. Forma umowy    158

 14.3. Treść umowy    158

 14.4. Spłata pożyczki    158

 14.5. Przedawnienie    159

15.  Przejęcie długu    161

 15.1. Istota przejęcia długu    161

 15.2. Warianty przejęcia długu    161

 15.3. Zabezpieczenie przejmowanej wierzytelności    161

16.  Przewłaszczenie na zabezpieczenie    163

 16.1. Istota przewłaszczenia    163

 16.2. Forma przewłaszczenia    163

 16.3. Przedmiot przewłaszczenia    164

 16.4. Przewłaszczenie a zastaw    164

 16.5. Skutki przewłaszczenia    164

17.  Zabezpieczenie wekslowe    166

 17.1. Istota weksla in blanco     166

 17.2. Deklaracja wekslowa    167

 17.3. Skutki wypełnienia weksla    167

 17.4. Klauzule wekslowe    167

 17.5. Wezwanie do wykupu weksla    167

 17.6. Sprzedaż weksla    168

 17.7. Poręczenie wekslowe    168

 17.8. Zwrot weksla    168

 17.9. Przedawnienie roszczenia wekslowego    168

CZĘŚĆ IV. PISMA SĄDOWE    173

1.  Wezwanie do zapłaty    173

 1.1. Istota wezwania do zapłaty    173

 1.2. Elementy wezwania    173

 1.3. Wadliwość wezwania    174

 1.4. Informacja o konsekwencjach braku zapłaty    174

 1.5. Biuro Informacji Gospodarczej    174

2.  Zwolnienie od kosztów sądowych    176

 2.1. Tryb postępowania    176

 2.2. Podmioty ustawowo zwolnione od kosztów sądowych    176

 2.3. Oddalenie i cofnięcie wniosku    177

3.  Pozew w postępowaniu upominawczym    179

 3.1. Formularz    179

 3.2. Pozew    179

 3.3. Właściwość sądów    180

 3.4. Podstawa wydania nakazu    181

 3.5. Skutki wydania nakazu    181

4.  Pozew w postępowaniu nakazowym    187

 4.1. Pozew    187

 4.2. Właściwość sądu    188

 4.3. Prekluzja dowodowa    188

 4.4. Skutki wydania nakazu    188

5.  Cofnięcie pozwu    191

 5.1. Istota cofnięcia pozwu    191

 5.2. Dopuszczalność cofnięcia pozwu    191

6.  Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty    192

7.  Apelacja    194

 7.1. Istota apelacji    194

 7.2. Termin    194

 7.3. Procedura    195

 7.4. Właściwość sądu    196

7.5. Treść apelacji    196

8.  Sprzeciw od wyroku zaocznego    200

9.  Rygor natychmiastowej wykonalności    201

10.  Uzasadnienie i doręczenie wyroku    201

11.  Zaskarżenie wyroku zaocznego    201

12.  Rozstrzygnięcia sądu po zaskarżeniu    202

13.  Ogłoszenie upadłości    203

 13.1. Istota wniosku o ogłoszenie upadłości    203

 13.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku    204

 13.3. Elementy wniosku    204

 13.4. Załączniki do wniosku    204

 13.5. Przesłanki upadłości    205

 13.6. Skutki upadłości    206

14.  Bezskuteczność czynności upadłego    206

15.  Skarga na przewlekłość postępowania    208

 15.1. Podmioty uprawnione do złożenia skargi    208

 15.2. Właściwość sądu    208

 15.3. Treść skargi    209

 15.4. Procedura    209

CZĘŚĆ V. PISMA EGZEKUCYJNE    211

1.  Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności    211

 1.1. Podstawa zażalenia i właściwość miejscowa    211

 1.2. Termin    211

 1.3. Bankowy tytuł egzekucyjny    212

2.  Powództwa przeciwegzekucyjne    212

 2.1. Powództwo opozycyjne    212

 2.2. Powództwo ekscydencyjne    213

3.  Pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego    215

 3.1. Istota pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego    215

 3.2. Podstawy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego    215

4.  Skarga dłużnika na czynności komornika    218

 4.1. Podstawa skargi    218

 4.2. Termin rozpoznania skargi    218

 4.3. Podmioty uprawnione do złożenia skargi    218

 4.4. Skutki wniesienia skargi    219

 4.5. Kary dyscyplinarne    219

5.  Umorzenie egzekucji    221

 5.1. Podstawy umorzenia    221

 5.2. Skutki umorzenia    222

6.  Zawieszenie egzekucji    224

 6.1. Podstawa zawieszenia egzekucji    224

 6.2. Zawieszenie egzekucji na wniosek strony postępowania    224

 6.3. Zawieszenie egzekucji z mocy prawa    224

 6.4. Zawieszenie egzekucji z urzędu    224

7.  Egzekucja z nieruchomości    226

 7.1. Podstawy egzekucji z nieruchomości    226

 7.2. Zajęcie nieruchomości    226

 7.3. Zarząd zajętą nieruchomością    226

 7.4. Opis i oszacowanie    227

 7.5. Licytacja nieruchomości    227

 7.6. Rękojmia, przybicie i przysądzenie własności nieruchomości    228

8.  Egzekucja z ruchomości    230

 8.1. Istota egzekucji z ruchomości    230

 8.2. Sprzedaż ruchomości    230